IRA ישראל

  • הוקמה במאי 2012, בעלת רישיון לניהול קופות גמל בניהול אישי ממשרד האוצר
  • החברה מספקת את התשתית החוקית והתפעולית לניהול קופות גמל בניהול אישי
  • קופות הגמל של קל גמל מנצלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים על מנת לספק לעמיתיה שירות הגון, שקוף ולא מסובך
  • קל גמל מעמידה אלטרנטיבה פשוטה, אינטרנטית ובטוחה לניהול החיסכון הפנסיוני שלכם