מסלולי השקעה

 • קל השתלמות מסלול כללי
  נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין,
  ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.


  מס׳ מסלול
  11926

  מדד ייחוס: נקבע על ידי וועדת השקעות